Լեզվական աշխատանք 265-271, 276-278

 1. Տրված բայերից կազմի՛ր –ող վերջականություն ունեցող (ենթակայական) դերբայեր:
 • Վազել-վազող
 • Կպչել-կպչող
 • Կանգնել-կանգնող
 • Բերել-բերող
 • Անցնել-անցնող
 • Տեսնել-տեսնող
 • Ավերել-ավերող
 • Կառուցել-կառուցող
 • Կարդալ-կարդացող
 • Մեծանալ-մեծացող
 • Վախենալ-վախեցող:

Читать далее

Реклама

Լեզվական աշխատանք 264-266, 272-274

 1. Հարցական դերանունը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բայից կազմված դերբայով:
 • Գոռգոռացողը հանկարծ մի բան մտաբերեց:
 • Տղաները սպասում էին. խոսացողը կարծես չէր շտապում:
 • Բակում ոչ ոք չկար. ավլողը քամին էր:
 • Ասածդ վախեցնող նորություն է. չէի ապասում, որ այսքան շուտ կիմանան:
 • Հասկացողի տեսքով լսում էր ու երբեմն-երբեմն գլխով անում:
 • Սուլող մի տղա էր՝ մրոտ դեմքով, ձեռքերը գրպանում:

Читать далее

Լեզվական աշխատանք 259, 261-263, Գործնական քերաքանություն

 1. Յուրանքանչյուր բառախմբի մեջ տրված բայն ահնպես ձևափոի՛ր, որ բառախումբը նախադասություն դառնա:
 • Շատ բարձր ջերմաստիճանից հալվել է:
 • Պայուսակս մոռացել եմ:
 • Հանգստանամ մի փոքր:
 • Պատմությունից բան չեմ հասկանում:
 • Առավոտից երեկո նույն բանի մասին եմ մտածում:

Читать далее

Լեզվական աշխատանք 255-258, Գործնական քերաքանություն

Դիմավոր բայեր և դերբայեր

 1. Պարզի՛ր, թե ո՛րն է Ա և Բ խմբի բայերի տարբերությունը:

Ա. Փակում եմ, տեսա, եկել է, վառում ես, կբացի, պիտի երևա, լսում ես:

Բ. Փակում ենք, տեսանք, եկել են, վառում եք, կբացեն, պիտի երևան, լսում եք:

 • Ա-ում եզակի են
 • Բ-ում՝ հոգնակի:

Читать далее

Լեզվական աշխատանք 252-255

 1. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով՝ հարցական նշանով կա՛մ առանց դրա: Ինչ, ուր, որքան, երբ.
 • Երբ ցանկանաս, արի՛, իմ դուռը միշտ բաց է քո առաջ:
 • Ե՞րբ կանչեցիր, որ չեկա:
 • Ո՞ւր է տանում այս քարքարոտ ու անհրապույր ճանապարհը:
 • Ուր տանես, կգամ քեզ հետ:
 • Ճամփորդն ի՞նչ էր պատմում իր տեսած երկրների մասին:
 • Ես քեզ պատմում եմ, ինչ լսել եմ. ոչինչ չեմ հորինում:
 • Որքա՞ն է խորությունը, որ չես ուզում մտնել:

Читать далее

Մայրենի (առաջադրանքներ)

1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրի՛ր և տեքտը վերականգնի՛ր:

Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:  Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են:

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են: Читать далее

Լեզվական աշխատանք  239-243, 245, 246

 1. Ընդգծված դերանունները ինքը բառի ձևերով փոքարինի՛ր աայնպես, որ ուրիշ ոչ մի բառ չփոխվի:
 • Ինքս եմ ծովի այն ափից քեզ համար զարդեր բերել:
 • Ինքս եմ եկել այդ երկրից, ու ինձ հեքիաթնե՞ր եք պատմում:
 • Ինքդ ցանկացար այսպիսի ավարտ:
 • Ինքդ էլ հանգիստ գնա, ուզածդ անպայման կլինի:
 • Ինքներս էլ սիրով կգանք հավաքին:
 • Ինքներս ենք ցանել այդ սերմերը:
 • Ինքներդ վաճառեցիք երեկոն այստեղ անցկացնել:
 • Ինքներդ ամեն ինչ գիտեք:

Читать далее

Լեզվական աշխատանք 230, 232 — 237:

 1. Թվականները գրիր՝
Տառերով Այբոբենի տառերով
52 հիսուներկու ԾԴ
97 իննսունյոթ Ղէ
206 երկու հարյուր վեց ՄԶ
6087 վեց հազար ութսունյոթ ՑՁԷ
786 յոթ հարյուր ութսունվեց ՉՁԶ
1997 մեկ հազար ինն հարյուր իննսունյոթ ՌՋՂԷ

Читать далее