Ճառագայթ, անկյուն, փռված անկյուն (տեսություն)

Ուղղի վրա գտնվող կետը ուղիղը բաժանում է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է այդ կետից դուրս եկող ճառագայթ, իսկ կետը՝ ճառագայթներից յուրաքանչյուրի սկիզբ (կամ սկզբնակետ):

Stars1.png

Читать далее

Реклама

Կետեր, ուղիղներ և հատվածներ (տեսություն)

Taisnes_punkti.png

Կետերը նշանակում են լատիներեն մեծատառերով, իսկ ուղիղները՝ փոքրատառերով: Կետի և ուղղի փոխադարձ դասավորվածությունը բառերով կարելի է նկարագրել տարբեր ձևերով.

  • 1. կետը գտնվում է (ընկած է) ուղղի վրա կամ ուղիղն անցնում է (տարված է) կետով,
  • 2. կետը չի գտնվում (ընկած չէ) ուղղի վրա կամ ուղիղը չի անցնում (տարված չէ) կետով:

Читать далее

Ուղղանկյունանիստ, խորանարդ

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմում են վեց ուղղանկյունաձև նիստերը` 4 կողային նիստերից և 5 հիմքերից:
r.png
Հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են, հետևաբար հավասար են նրանց մակերեսները։
Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է նիստերի մակերեսների գումարին, ուստի և հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.
S = 2ab + 2ac + 2bc
S = 2 ⋅ (ab + ac + bc)
որտեղ a­-ն, b-­ն, c­-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են։

Читать далее

Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:

Կանոն 1. Միևնույն նշանով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է գումարել նրանց բացարձակ արժեքները և ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների ընդհանուր նշանը։

Կանոն 2. Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր գումարելու համար պետք է այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը և ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Ամբողջ թվերի գումարման օրենքը

Բնական և կոտորակային թվերի գումարման ձեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար։

 Տեղափոխական օրենք :
Երկու ամբողջ թվերի գումարը գումարելիների տեղերը փոխանակելիս մնում է նույնը։
Թվերի փոխարեն գործածելով տառերը՝ այս օրենքը կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.
 a + b = b + a

Զուգորդական օրենք 
Եթե երկու ամբողջ թվերի գումարին ավելացվում է մի երրորդ ամբողջ թիվ, արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը ստացվում է առաջին թվին երկրորդ և երրորդ թվերի գումարն ավելացնելիս.
(a + b) + c = a + (b + c)

Կոտորակների հիմնական հատկությունը, կրճատում

Դիտարկենք այս երեք նկարները, որոնցում կանաչով ներկված է շրջանի կեսը:
Новый точечный рисунок (3).bmp
Առաջին նկարում ներկված է շրջանի 1/2-ը, երկրորդում՝ 2/4-ը և երրորդում՝ 4/8-ը:
Բոլոր երեք կոտորակները իրար հավասար են՝ 1/2=2/4=4/8, բայց դրանց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են:

Читать далее

Տասնորդական կոտորակներ

Այն սովորական կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է, կոչվում է տասնորդական կոտորակ։ Տասնորդական կոտորակներ են, օրինակ`  1/10,  3/100, 41/1000, 54/10…  կոտորակները։

Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ։ Ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը  1/10  -ն է։ Читать далее

Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

Ամբողջ թվերի համար ճիշտ են ոչ միայն գումարման օրենքները, այլև բազմապատկման տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքները։

Տեղափոխական օրենք. Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը արտադրիչների տեղերը փոխանակելիս չի փոխվում.

a · b = b · a  Читать далее