Թեորեմ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների մասին (առցանց ուսուցում 27.04-01.05)

Թեորեմ:Եռանկյան ավելի մեծ կողմի դիմաց ընկած է ավելի մեծ անկյուն և հակառակը, ավելի մեծ անկյան դիմաց ընկած է ավելի մեծ կողմ:

Untitled Հետևանք 1. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը մեծ է էջից:

Հետևանք 2. (հավասարասրուն եռանկյան հայտանիշ) Եթե եռանկյան երկու անկյունները հավասար են, ապա եռանկյունը հավասարասրուն է:

Читать далее

Ուղղանկյուն եռանկյան հատկությունները (տեսական մաս (առցանց դաս 10.04))

Ուսումնասիրեք ուղղանկյուն եռանկյան մի քանի  կարևոր հատկություններ:

Հատկություն 1. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը հավասար է 900:

1

Читать далее

Հանրահաշիվ 24.02. (Խորանարդների տարբերությունը)

Տեսական նյութ

Ինչպես նախորդ պարապմունքին հաշվեցինք խորանարդների գումարը,  նույն դատողությունները կատարելով՝ կստանանք խորանարդների տարբերությունը՝

       a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Այս հավասարությունն անվանում են խորանարդների տարբերության բանաձև: a2+ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի գումարի թերի քառակուսի: Բանաաձով տրվում է a3-b3բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների:

Читать далее

Երկրաչափություն 13.02 (Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները)

Սահմանում:  c ուղիղը a և b ուղիղների նկատմամբ կոչվում է հատող, եթե այդ ուղիղները հատում է երկու կետում:

a և b ուղիղները c հատողով հատելիս առաջանում են ութ անկյուններ:

1< 3 և <6, <4 և <5 խաչադիր անկյուններ

< 3 և <5<4 և <6 միակողմանի անկյուններ

<1 և <5, < 3 և <7, <2 և <6, <4 և <8 համապատասխան անկյուններ

Հայտանիշ 1. Եթե երկու ուղիղներ հատողով հատելիս խաչադիր անկյունները հավասար են, ապա ուղիղները զուգահեռ են: 

Հայտանիշ 2. Եթե երկու ուղիղներ հատողով հատելիս համապատասխան անկյունները հավասար են, ապա ուղիղները զուգահեռ են: Читать далее

Երկրաչափություն 12. 02 (Զուգահեռ ուղիղներ)

Սահմանում:  Երկու ուղիղներ հարթության վրա կոչվում են զուգահեռ, եթե նրանք չեն հատվում:

1

Սահմանում:  Երկու հատվածներ կոչվում են զուգահեռ, եթե դրանք ընկած են զուգահեռ ուղիղների վրա: Читать далее

Աշխատանք գրքից` էջ 59 (երկրաչափություն)

Untitled

  1. Բացատրեք, թե որ պատկերն է կոչվում եռանկ յուն: Գծագրեք եռանկյուն և ցույց տվեք նրա կողմերը, գագաթները և անկյունները: Ի՞նչ է եռանկյան պարագիծը:

Եռանկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է երեք հատվածներից, որոնք միացնում են նույն ուղղի վրա չգտնվող երեք կետեր:

P=a+b+c

Читать далее

Երկրաչափություն 12.12 (Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները )

Թեորեմ: Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին ու նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

Untitled

Читать далее

Երկրաչափություն 27.11 (Ուղղին ուղղահայաց)

Տեսական նյութ

Դիտարկենք a ուղիղը և նրա վրա չգտնվող A կետը: A կետը և a ուղղի H կետը միացնենք հատվածով: Եթե a և AH ուղիղները փոխուղղահայաց են, ապա AH հատվածը կոչվում է A կետից a ուղղին տարված ուղղահայաց: H կետը կոչվում է ուղղահայացի հիմք: 

Untitled

Գրում են այսպես՝ A⊥Ha:

Читать далее

Կից և հակադիր անկյուններ: Ուղղահայաց ուղիղներ

Երկու անկյուններ, որոնց մի կողմն ընդհանուր է, իսկ մեկը մյուսի շարունակությունն է, կոչվում են կից անկյուններ: Կից անկյունների գումարը հավասար է 180°-ի:

Lenku_veidi_1taisne.png

Քանի որ ∡AOB=180O ՝ որպես փռված անկյուն, իսկ  OC  ճառագայթը այն բաժանում է երկու մասի, ապա ∡1 + ∡2 = 180 O

Читать далее

Անկյան աստիճանային չափը

Անկյուն չափելու գործիքներից է անկյունաչափըԱնկյան մեծության չափման միավոր է աստիճանը:

⚠ Անկյան չափման համար որպես չափման միավոր ընդունում են փռված անկյան մեծության 1/180 -րդ մասը: Այսպիսով, փռված անկյան մեծությունը հավասար է 180 այդպիսի միավորի՝ աստիճանի:

Lenkis_iz.png Читать далее