Երկրաչափություն 23.10 (կից և հակադիր անկյուններ)

63. Գծագրեք երեք անկյուն՝ սուր, ուղիղ, Bութ: Գծեք դրանց յուրաքանչյուրի կից անկյունը:

Untitled

Читать далее

Реклама

Երկրաչափություն 17.10

Առաջադրանք 1. Գծել   450180900  600 աստիճանի անկյուններ, գծել յուրաքանչյուրի կիսորդը, նշել կիսորդով առաջացած անկյունների աստիճանային չափը:

9

Читать далее

Երկրաչափություն 03.10

15. Երկու ուղիղների հատվելու դեպքում քանի՞ չփռված անկյուն է առաջանում:

4 անկյուն

16. Նկար 17–ում պատկերված կետերից որո՞նք են գտն վում hk անկյան ներսում, իսկ որո՞նք՝ այդ ան կյունից դուրս:

85

∠ ներս— A, B, D, M կետերը

∠ դուրս— N, C կետերը Читать далее

Ճառագայթ, անկյուն, փռված անկյուն (տեսություն)

Ուղղի վրա գտնվող կետը ուղիղը բաժանում է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է այդ կետից դուրս եկող ճառագայթ, իսկ կետը՝ ճառագայթներից յուրաքանչյուրի սկիզբ (կամ սկզբնակետ):

Stars1.png

Читать далее

Երկրաչափություն 25.09

  1. Տարեք ուղիղ, այն նշանակեք a տառով, նշեք այդ ուղղի վրա գտնվող A և B կետեր և նրա վրա չգնվող P, Q, և R կետերը: օգտագործելով = և ≠ պայմանանշանները՝ նկարագրեք A, B, P, Q, R կետերի և a ուղղի փոխադարձ դասավորությունը:

1

A,B ∈ a

P,Q,R ∉ a

Читать далее

Կետեր, ուղիղներ և հատվածներ (տեսություն)

Taisnes_punkti.png

Կետերը նշանակում են լատիներեն մեծատառերով, իսկ ուղիղները՝ փոքրատառերով: Կետի և ուղղի փոխադարձ դասավորվածությունը բառերով կարելի է նկարագրել տարբեր ձևերով.

  • 1. կետը գտնվում է (ընկած է) ուղղի վրա կամ ուղիղն անցնում է (տարված է) կետով,
  • 2. կետը չի գտնվում (ընկած չէ) ուղղի վրա կամ ուղիղը չի անցնում (տարված չէ) կետով:

Читать далее