Լեզվական աշխատանք 265-271, 276-278

 1. Տրված բայերից կազմի՛ր –ող վերջականություն ունեցող (ենթակայական) դերբայեր:
 • Վազել-վազող
 • Կպչել-կպչող
 • Կանգնել-կանգնող
 • Բերել-բերող
 • Անցնել-անցնող
 • Տեսնել-տեսնող
 • Ավերել-ավերող
 • Կառուցել-կառուցող
 • Կարդալ-կարդացող
 • Մեծանալ-մեծացող
 • Վախենալ-վախեցող:

Читать далее