The Time

telling-time-in-englishThere are two common ways of telling the time.

1) Say the hour first and then the minutes. (Hour + Minutes)

  • 6:25 — It’s six twenty-five
  • 8:05 — It’s eight O-five (the O is said like the letter O)
  • 9:11 — It’s nine eleven
  • 2:34 — It’s two thirty-four

Читать далее

Реклама

Մարմինների փոխազդեցությունը: Ուժ

Մարմինների փոխազդեցությունը

1. Մարմնի արագությունը փոխվում է միայն այն դեպքում, երբ նրա վրա ազդում են այլ մարմիններ:

im37.gif

Օրինակ: Ֆուտբոլիստը ոտքի հարվածով կարող է շարժման մեջ դնել գնդակը, կանգնեցնել այն կամ փոխել գնդակի շարժման ուղղությունը:

Читать далее