Մեխանիկական շարժում

img4Մարմինները փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ երբ տեղափոխվում են մի տեղից մյուսը: Այդ տեղափոխությունն անվանում են մեխանիկական շարժում։ Читать далее

Реклама

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

sestritsa-alyenushka-i-bratets-ivanushkaЖи́ли-бы́ли стари́к и стару́ха, и бы́ли у них до́чка Алёнушка и сыно́к Ива́нушка.
Стари́к со стару́хой у́мерли. Оста́лись Алёнушка и Ива́нушка без роди́телей.
Пошла́ одна́жды Алёнушка на рабо́ту и бра́тца с собо́й взяла́. Иду́т они́ по широ́кому по́лю, и захоте́л Ива́нушка пить.
– Сестри́ца Алёнушка, я пить хочу́!
– Подожди́, бра́тец, дойдём до коло́дца.
Шли-шли – со́лнце высоко́, коло́дец далеко́. Ви́дит Ива́нушка – на доро́ге след от коро́вьего копы́та, а в нём – вода́. Читать далее

Լեզվական աշխատանք՝ 106, 107, 110, 114

  1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի վարջին բաղադրիչը լինի զկզբում:

Քաջասիրտ-սրտակեր, սրտաբան, սրտավան:

Մանրագիր-գրագետ, գրավարջ գրաճանաչ:

Աստղալից- լիաբախտ, լիաբաշխ, լիաբեռ:

Մանրախնդիր-խնդրագիր, խնդրագիրք, կնդրակ:

Գեղդեմ-գեղաբազուկ, գեղաբան, գեղագեղ: Читать далее

Մաթեմատիկա դաս 33

1.Խանութում ստացան 120 տոննա ձմերուկ: Առաջին օրը վաճառեցին ամբողջ ձմերուկի 11/24 մասը, իսկ երկրորդ օրը՝ մնացածի 6/13 մասը: Որքա՞ն ձմերուկ մնաց վաճառելու:

  • 120:24×11=55 տոննա
  • 120-55=65 տոննա
  • 65:13×6=30 տոննա
  • 65-30=35 տոննա

Պատ.՝ 35 տոննա Читать далее