Black Kiddy

In a deep forest there lives a goat. She has a lovely black kiddy-ուլիկ. Every day she leaves –(թողնել) the kiddy at home and goes to the field to graze(արածել). In the evening she 22062005110258_300comes home, knocks(թակել) at the door and calls:

  • Black kiddy,
  • Lovely sonny,
  • I have walked over hills, Ման եմ եկել սարեսար
  • I have made (պատրաստել եմ) sweet milk for you,
  • Open the door let me in,
  • And I will give (կտամ) you sweet, sweet milk,
  • Black kiddy,
  • Lovely sonny!

The kiddy jumps to his feet and opens the door. Mother Goat gives him milk and goes to graze again. Читать далее

Реклама

Վախթանգ Անանյան «Թուխիկը»

88          Ասում են, ժամանակով Երևան քաղաքում մի նշանավոր որսորդ – բժիշկ է եղել: Նա ագռավի բնից աղվամազով ծածկված մի ձագ է հանել բերել տուն:

Ժամանակ է անցել, ագռավը մեծացել է, գորշ փետուրները դարձել են թուխ, և նա թռչնային բնազդով  կապվել է տիրոջ հետ:

Ասում են, նա բժիշկի հետ սեղան էր նստում, իր համար պատրաստած աթոռակից կտցում էր իր բաժին կերակուրը, «ղա ՜ — ղա ՜» կանչելով շնորհակալություն էր հայտնում տիրոջն ու գնում քաղաքային այգու ծառերի վրա աղմկելու և զվարճանալու իր ցեղակիցների հետ:  Երեկոյան դեմ տուն էր վերադառնում, իր կոշտ ձայնով բարի գիշեր մաղթում բժշկին և գնում թառելու: Читать далее