📌 2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլան

Читать далее

Դասարանական աշխատանք / քիմիա / 23.11— 27.11

  1. Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն  բարդ   նյութեր, որոնք կազմված են  2  տարրի ատոմներից ,որոնցից մեկը թթվածինն է, որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2   :

Թթուները այն բարդ նյութերն են, որոնք կազմված են ջրածնի  ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հոդրօքսիդ խմբերից: Читать далее

Գործնական քերականություն/Առաջադրանքներ / 23.11

Ըստ կազմության՝ բայերը լինում են պարզ և ածանցավոր։

Ածանցավոր բայերը չորս տեսակի ենսոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական և կրավորական:

Սոսկածանցներն են՝ ան, են, ն, չ`  մեծանալ, վախենալ, գտնել, կորչել և այլն:

Պատճառական ածանցներն են՝ ացն, եցն, ցն:  Պատճառական բայերը կազմվում են`

  1. 1Ախոնարհման պարզ և ան սոսկածանցավոր բայերից` ացն ածանցով` խաղալխաղացնել, քարանալքարացնել:
  2. 2Ե խոնարհման պարզ ևեն սոսկածանցավոր բայերից` եցն ածանցով` քայլելքայլեցնել, վախենալվախեցնել:

Читать далее

Мировые религии

Религия – это система взглядов, основанная на вере в сверхъестественное. Это достаточно общая характеристика. Так же религия может включать в себя свод моральных норм, культовых действий, обрядов. Часто религия имеет общественную организацию, её представляющую – церковь.

В настоящее время в мире существует много религий, а также их классификаций. В религиоведении принято выделение следующих типов: племенные, национальные и мировые религии. Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 13 / Խնդիրներ կրկնության համար / 20.11.2020թ

  1. Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մի կողմին առընթեր անկյունների տարբերությունը 70 աստիճան է:

 

  1. Գտեք ուռուցիկ տասանկյան  անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են

(10-2)x180=1440

1440:10=1440 Читать далее